வெள்ளி, 12 நவம்பர், 2010

பாடம் 3

முதலெழுத்துகள் Print E-mail

பாடம் 3
முதல் வரையுள்ள 12 உயிரெழுத்துகளும், 'க்' முதல் 'ன்' வரையுள்ள 18 மெய்யெழுத்துகளும் ஆகிய முப்பதும் முதலெழுத்துகள் எனப்படும்
* உயிரெழுத்துகள்:
உயிரெழுத்துகள் 12 அவை:
, , , , , , , , , , ,

உயிரெழுத்துக்கள் குறில், நெடில் என இரண்டு வகைப்படும்.

குறில்
குறுகிய ஓசை உடையவை. அவை : ,,,,
நெடில்
நெடிய ஓசை உடையவை . அவை : ,,,,,,

* மெய்யெழுத்துகள்:
மெய்யெழுத்துகள் 18 அவை:
க், ங், ச், ஞ், ட், ண், த், ந், ப், ம், ய், ர், ல், வ், ழ், ள், ற்,ன்

மெய்யெழுத்துக்கள் மூன்று வகைப்படும். அவை:

வல்லினம் : க், ச், ட், த், ப், ற்
மெல்லினம்: ங், ஞ், ண், ந், ம், ன்
இடையினம்: ய், ர், ல், வ், ழ், ள்
உயிர்மெய் எழுத்து Print E-mail


ஒரு மெய் எழுத்துடன் ஓர் உயிர் எழுத்து சேர்ந்து பிறக்கக்கூடிய எழுத்து உயிர்மெய் எழுத்து ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு:
'க்' என்னும் மெய்யும் '' என்னும் உயிரும் சேர்வதால் '' என்னும் உயிர்மெய் பிறக்கின்றது. இவ்வாறு பன்னிரண்டு உயிர் எழுத்துக்களும் பதினெட்டு மெய் எழுத்துக்களுடன் சேர்வதால் (18 X 12) 216 உயிர் மெய் எழுத்துக்கள் பிறக்கின்றன.

எடுத்துக்காட்டு:
, கா, கி, கீ, கு, கூ, கெ, கே, கை, கொ, கோ, கௌ
, சா, சி, சீ, சு, சூ, செ, சே, சை, சொ, சோ ,சௌ

ஆய்த எழுத்து Print E-mail


ஆய்த எழுத்து என்பது தமிழ் கற்றலுக்கான, முதன்மைக் குறியீடு ஆகும். இது என்றவாறு மூன்று புள்ளி வடிவமாக இருக்கும். இதற்கு அஃகேனம், தனிநிலை, புள்ளி, ஒற்று என்னும் வேறு பெயர்களும் உண்டு.

ஆய்தம் என்ற முப்பாற்புள்ளியும் எழுத்து ஓரன்ன.
('தொல்காப்பியம்', எழுத்திகாரம் 500 B.C.)

இவ்வெழுத்தானது தனக்கு முன்னர் ஒரு குறிலையும், பின்னர் ஒரு வல்லின உயிர்மெய் எழுத்தையும் பெற்றே வரும்.

.கா:
அஃது - '' குறில். 'து' வல்லின உயிர்மெய்
இஃது - '' குறில். 'து' வல்லின உயிர்மெய்

 Print E-mail

தமிழ் எழுத்துக்கள்

தமிழ் எழுத்துக்கள் Print E-mail

க்

கா

கி

கீ

கு

கூ

கெ

கே

கை

கொ

கோ

கௌ

ங்

ஙா

ஙி

ஙீ

ஙு

ஙூ

ஙெ

ஙே

ஙை

ஙொ

ஙோ

ஙௌ

ச்

சா

சி

சீ

சு

சூ

செ

சே

சை

சொ

சோ

சௌ

ஞ்

ஞா

ஞி

ஞீ

ஞு

ஞூ

ஞெ

ஞே

ஞை

ஞொ

ஞோ

ஞௌ

ட்

டா

டி

டீ

டு

டூ

டெ

டே

டை

டொ

டோ

டௌ

ண்

ணா

ணி

ணீ

ணு

ணூ

ணெ

ணே

ணை

ணொ

ணோ

ணௌ

த்

தா

தி

தீ

து

தூ

தெ

தே

தை

தொ

தோ

ந்

நா

நி

நீ

நு

நூ

நெ

நே

நை

நொ

நோ

நௌ

ப்

பா

பி

பீ

பு

பூ

பெ

பே

பை

பொ

போ

பௌ

ம்

மா

மி

மீ

மு

மூ

மெ

மே

மை

மொ

மோ

மௌ

ய்

யா

யி

யீ

யு

யூ

யெ

யே

யை

யொ

யோ

யௌ

ர்

ரா

ரி

ரீ

ரு

ரூ

ரெ

ரே

ரை

ரொ

ரோ

ரௌ

ல்

லா

லி

லீ

லு

லூ

லெ

லே

லை

லொ

லோ

லௌ

வ்

வா

வி

வீ

வு

வூ

வெ

வே

வை

வொ

வோ

வௌ

ழ்

ழா

ழி

ழீ

ழு

ழூ

ழெ

ழே

ழை

ழொ

ழோ

ழௌ

ள்

ளா

ளி

ளீ

ளு

ளூ

ளெ

ளே

ளை

ளொ

ளோ

ளௌ

ற்

றா

றி

றீ

று

றூ

றெ

றே

றை

றொ

றோ

றௌ

ன்

னா

னி

னீ

னு

னூ

னெ

னே

னை

னொ

னோ

னௌ